فعالیت‌های کانون‌های شورشی علیه نمادها و ارگان‌های رژیم منحوس آخوندی در شهرهای میهن