کارگران کارخانه آذرآب اراک از صبح امروز دست به اعتراض زدند.

گارد ضدشورش به طرز وحشیانه یی به کارگران معترض آذرآب اراک حمله کرد و به سوی آنان گاز اشک آور شلیک کرد.