در زندان گوهردشت کرج پاسداران جنایتکار خامنه ای، زندانیانی را که از صحنه اجرای حکم اعدام فیلم گرفته بودند مورد یورش وحشیانه قرار دادند و آنها را به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

دژخیمان در این یورش ۵ زندانی را که در بند ۵گوهردشت بودند با خود بردند.

فیلم گرفته شده مربوط به اعدام ۵ زندانی در بامداد روز چهارشنبه ۱۶ مرداد در زندان گوهردشت کرج است.