در یک نامه نگاری بین روحانی و خامنه ای، ولی فقیه ارتجاع به پیشنهاد رئیس جمهور رژیم برای برداشت از صندوق توسعه به بمنظور جبران خسارات سیل، جوابی سربالا و منفی داد.

خامنه ای که از صندوق توسعه، بی دریغ برای مصارف پاسداران و جنگ افروزیهای منطقه یی استفاده می کند، در پاسخِ خود برداشت از این صندوق برای جبران خسارات سیل را به شرایطی موکول کرد که از همه منابع دیگر استفاده شده باشد.
خامنه ای در پاسخ خود به روحانی نوشت: مطلعید که استفاده از صندوق توسعه، صرفاٌ در صورت مسدود بودن راههای دیگر ممکن است. لذا، تأکید می‌شود که دولت سریعاٌ از محلهای دیگر تأمین کند.
منظور خامنه‌ای از محل های دیگر، بودجه عمومی، بودجه‌های عمرانی و ذخایر بانکی و بیمه است که به معنای آن است که فشار خسارات سیل روی مردم سرشکن می‌شود.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس رژیم روز یکشنبه گفته بود: حجم خسارات وارده بسیار بالا بوده و جبران آن به تنهایی از توان دولت خارج است و نیازمند برداشت از صندوق توسعه و دستور خامنه‌ای است.

ولی فقیه ارتجاع، در دیدار با جمعی از مداحان فاسد نظام، به دجالبازیهای رسوا و ریختن اشک تمساح برای سلیزدگان پرداخت و در وحشت از شرایط بحرانی رژیم، به عوامل خود هشدار داد «مراقب» خودشان باشند چرا که شرایط همانند «جاده باریکی» است که «اطرافش پرتگاه» است.

وی گفت:‌ «مراقب خودمان باشیم مراقب خودمان مثل کسی که از یک جاده باریکی عبور می‌کند که اطرافش پرتگاه است دو طرفش پرتگاه است اینجا هر قدمی که برمیدارید زیر پای تون رو نگاه می‌کنید.
بدانید که آنچه که امروز دشمنان علیه جمهوری اسلامی به یک صورت و علیه امت اسلامی به یک صورت منتهی ظهور دشمنی ها نسبت به جمهوری اسلامی بیشتر است».