جلسه استماع در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه برگزار شد.

در این جلسه «مانیشا سینگ»، دستیار وزیر خارجه آمریکا گفت: رژیم شرور دیگری که برای اجبار آن به تغییر رفتارش مجازاتهای اقتصادی نقش کلیدی دارد، رژیم ایران است. تحریم‌ها علیه رژیم ایران با ممانعت از دسترسی این رژیم به سیستم اقتصاد بین‌المللی و هم چنین با بازداشتن آن از بی‌ثبات کردن دیگران؛ باعث فلج شدن این رژیم شده است.