مهرههای حکومتی از دو فقره اختلاس و دزدی ۳۰ هزار میلیارد تومانی و ۴ هزار میلیارد تومانی توسط کارگزاران رژیم در صنایع پتروشیمی در جریان سیاست ارزی ثابت نگهداشتن دلار در حد ۴۲۰۰ تومان خبر دادند.

یک کارشناس رژیم با توضیح در مورد مکانیسم این اختلاس کلان که نوشت: واردکننده ها به شرکت صادرکننده، مراجعه میکنند و هرکدام چانه میزنند که پتروشیمی دلار ۴ هزار و ۲۰۰ را به آنها بفروشد. مدیر پتروشیمی به ایشان یادآوری میکند که قیمت ارز در بازار مثلاً ۷ هزار و ۵۰۰ است، با کم کردن مبلغی از بازار آزاد مابه التفاوتش را در حسابی خارج از کشور واریز میکند». رسانههای رژیم همچنین به نقل از رئیسکل سازمان امور مالیاتی از فرار ۴ هزار میلیارد تومانی شرکتهای فعال در پتروشیمی خبر دادند.