مسجد قدیم جامع ساری ساعاتی قبل دچار آتش سوزی گسترده شد و بطور کامل در آتش سوخت.

گزارشها حاکی است که آتش به ساختمانهای مجاور نیز گسترش پیدا کرد.

مسجد جامع ساری در مرکز شهر قرار دارد و به عنوان یکی از آثار ملی و تاریخی ایران به ثبت رسیده است.