سومیه سوامیناتان استاد بزرگ شطرنج و قهرمان سابق جوانان جهان، در اعتراض به حجاب اجباری از شرکت در مسابقات تیم آسیا در همدان خودداری کرد.

وی گفت:‌ من حجاب اجباری را ناقض مستقیم حقوق اساسی بشر می‌دانم، همچنین ناقض حق آزادی بیان، حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، تلقی می‌کنم. تنها راه برای من در حفاظت از حقوقم این است که به ایران نروم.

دو سال پیش نیز یک ورزشکار هندی در رشته تیراندازی در اعتراض به حجاب اجباری در در رقابتهای آسیایی در حاکمیت آخوندی شرکت نکرد.
در سال ۹۵ نیز شماری از قهرمان شطرنج زنان جهان در مسابقات شطرنج بانوان جهان در سال ۹۵ زیر بار قوانین ارتجاعی رژیم در زمینه پوشش نرفتند و در مسابقات شرکت نکردند.