Instagram

مدیر اجرای بنیاد دفاع از دموکراسی بر بازدید از مراکز افشا شده در گزارش نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن تأکید کرد.

 مارک دوبوویتس مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در توئیتر خود دربارة گزارش مقاومت ایران، نوشت: «هرگونه توافق معقول با (رژیم) ایران می‌تواند اجازة راستی‌آزامایی از چنین افشاگریهایی را بدهد.... باید از این تأسیسات بازدید به‌عمل بیاید».