Instagram

به دنبال فراخوان برای برپایی تجمعات در شهر ربط در اعتراض به قتل کولبران، نیروهای ضد شورش و مزدوران لباس شخصی عصر روز دوشنبه در خیابانهای این شهر مستقر شده و عملاٌ یک حکومت نظامی اعلام نشده برقرار کردند.

 مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی افراد و رهگذرانی را که به آنها مشکوک هستند مورد بازجویی و یا تعقیب قرار داده تا امکان شکل گیری تجمع را از میان ببرند.
کولبران و کارگران و کاسبکاران مرزى ربط روز دوشنبه برای نشان دادن اعتراض خود به کشتار کولبران فراخوان به تجمع در چهار راه شهرداری این شهر داده بودند.
گزارشها هم چنین حاکیست که در حمله نیروهای سرکوبگر امنیتی به مردم مهاباد که روز یکشنبه در اعتراض به کشتار کولبران تجمع کرده بودند، چندین نفر از جمله یک زن دستگیر شدند. مردم مهاباد در حمایت از مردم بانه و اعتراض به کشتار کولبران تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.