Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to TwitterInstagram

همبستگی و حمایت کامل و دردمندانه ما شما را همراهی میکند.

کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد، تجمعی از نمایندگان پارلمانهای فدرال و ایالتی، حقوقدانها و فعالان حقوق بشر از جامعه مدنی آلمان، همبستگی و قدردانی کامل خود را نسبت به اعتصاب غذای قهرمانانه شما در کشوری که تمامی استانداردهای بین المللی در خصوص شرایط حبس را بیرحمانه زیرپامیگذارد و نشان داده که هیچ اهمیتی برای ارزشهای جامعه جهانی قائل نیست، ابراز میدارد.
ما مدتهاست که شما را در وضعیتی که هستید همراهی میکنیم و از حامیان و سیاستمداران بین المللی نیز که تاکنون از وخیم تر شدن اوضاع ممانعت بعمل آوردند بخاطر همبستگی شان تشکر میکنیم. مجازاتهایی که علیه شما بخاطر منجمله اتهامات ”محاربه” و یا ”ارتداد” اعمال شده اند مسخره هستند و ما معتقدیم که جامعه مدنی ایران نیز یک چنین رفتار غیرانسانی با دگراندیشان را رد میکند.
ما همچنین واقفیم که رژیم ایران در پیروی از یک باصطلاح ”رهبر انقلاب” بارها در صدد ارتکاب به عملیات فوق العاده ضدبشری علیه دگراندیشان سیاسی برآمده است، آنگونه که قتل عام چند ماهه در سال ۱۹۸۸ علیه ۳۰ هزار زندانی سیاسی اثبات میکند.
از اینرو ما همراه با شما خواستار تحقیق و پیگرد قضایی علیه مسئولان قتل عام سال ۱۹۸۸ توسط یک کمیسیون بیطرف بین المللی هستیم تا به مجازات این مجرمان در دیوان عالی جزایی بین المللی نایل شویم. ما نسبت به حمایت بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا مطمئن هستیم و میدانیم که بسیاری اعضای مجالس ملی در کشورهای اروپایی نیز از شما حمایت میکنند.
اما وضعیت فعلی شما نیز غیرقابل تحمل است و باید بسرعت متوقف شود. ما با سازمان عفو بین الملل اتفاق نظر داریم که تنها یک کمیسیون تخصصی بی طرف میتواند کمک کند تا وضعیت (اسفبار فعلی شما پایان پذیرد. برای این منظور بازدیدهای اعلام نشده از زندانها تعیین کننده هستند. رژیم ایران در موضع ناحق قرار دارد و دست به جنایت علیه بشریت میزند. مبارزه شما علیه شرایط غیرانسانی حبس و شیوه های مجازات یک عمل قهرمانانه است و همبستگی بی انتهای ما را برانگیخته است.
اجازه دهید تا علیرغم این از شما خواهش کنیم که به اعتصاب غذای خود که اکنون وارد دومین ماه آن شده اید، پایان دهید. ما از خواستهای عادلانه شما تماما حمایت خواهیم کرد. اما ما به شما نیاز داریم، ما از صمیم دل آرزو میکنیم که شما سلامت خود را بازیابید. ما بی نهایت آسوده خاطر خواهیم بود که بتوانیم به مبارزه در کنار شما برای آزادی در کشورتان – ایران – ادامه دهیم.
اوتو برنهارد
رئیس کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد