Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

اقشار مختلف میهنمان روز شنبه ۲۱ مرداد در تبریز، خوزستان، قزوین و ایوان تجمع اعتر اضی برگزار کردند.

در تبریز روز شنبه۲۱ مرداد ۹۶ کارگران شرکت بلبرینگ سازی تبریز مقابل استانداری رژیم در آذربایجانشرقی تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن ۶ ماه حقوق عقب افتاده و کم توجهی کارگزاران رژیم به تعیین و تکلیف واحد تولیدی تجمع کردند.

اعتراضات مردمی علیه ستم و چپاول حکومتی در شهرهای میهن

در خوزستان؛ کارگران کیسون قطار اهواز پس از ۲۱ روز بلاتکلیفی در اعتراض به بی عملی کارگزاران رژیم در مقابل استانداری رژیم در خوزستان تجمع کردند.

اعتراضات مردمی علیه ستم و چپاول حکومتی در شهرهای میهن
در قزوین جمعی از کشاورزان این استان در اعتراض به کمبود سهمیه آب کشاورزی در مقابل آب منطقه ای این شهر تجمع کردند.

در شهرستان ایوان متصدیان آب و فاضلاب روستای این شهرستان در اعتراض به پرداخت نشدن ۶ ماه حقوق خود مقابل اداره آب و فاضلاب این شهر تجمع کردند و خواستار پرداخت معوقه‌های خود شدند.

اعتراضات مردمی علیه ستم و چپاول حکومتی در شهرهای میهن