Instagram

رژیم ضدبشری آخوندی سحرگاه روز پنجشنبه ۱۹ مرداد دست کم ۱۳ زندانی را در بیرجند و بابل به دار آویخت.

۱۱  تن از این زندانیان به طور جمعی در زندان بیرجند حلق آویز شدند. یک زندانی نیز در زندان زابل اعدام شد.
امروز همچنین علیرضا تاجیکی در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد. وی هنگام جرم انتسابی ۱۵ سال سن داشت و در زمان اعدام ۲۰ ساله بود.
اسامی و مشخصات هشت تن از اعدام شدگان بیرجند از این قرار است:
۱- خانی مری خالد، اهل اصفهان از بند ۱۰۵ زندان بیرجند
۲- برات عمادی، اهل درمیان از توابع بیرجند، از بند ۱۰۶ زندان بیرجند
۳- محمدرضا ایوبی، اهل بیرجند، از بند ۱۰۲ زندان بیرجند
۴- ابوالفضل یوسف پور، اهل بیرجند، از بند ۱۰۶ زندان بیرجند
۵- حاجی معزی (موزی)، اهل اصفهان، این زندانی زندان بیرجند نبوده بلکه صرفا از محلی دیگر برای اجرای حکم به این زندان منتقل شده است.
۶- مهرداد باقرشمس، اهل اصفهان، این زندانی زندان بیرجند نبوده بلکه صرفا از محلی دیگر برای اجرای حکم به این زندان منتقل شده است.
۷- هادی ایم، اهل درمیان منطقه بیرجند، این زندانی زندان بیرجند نبوده بلکه صرفا از محلی دیگر برای اجرای حکم به این زندان منتقل شده است.
۸- هادی جعفری، اهل مشهد، این زندانی زندان بیرجند نبوده بلکه صرفا از محلی دیگر برای اجرای حکم به این زندان منتقل شده است.

نظام ولایت فقیه ناتوان از پاسخگویی به ابتدایی‌ترین خواستهای مردم و در هراس از خیزش مردم به جان آمده به امواج اعدام به‌ویژه جوانان روی آورده است.