Pin It

زندانیان سیاسی بند ۴ سالن ۱۲ زندان گوهردشت در اعتراض به فشارهای دژخیمان زندان اعتصاب کردند.

زندانیان سیاسی بند ۴ سالن ۱۲ زندان گوهردشت با برگزاری یک نشست جمعی تصمیم گرفتند در اعتراض به بسته بودن محل هواخوری و نامنظم بودن آن طی یکماه گذشته و عدم توجه زندانبانان، از روز سه شنبه ۲۰ تیرماه از گرفتن غذا خودداری کرده و آمار هم ندهند.

زندانیان سیاسی بند ۴ سالن ۱۲ زندان گوهردشت اعلام کردند تا به خواسته خود نرسند هرگز غذا نمی گیرند و آمار نمی دهند تا وضعیت به صورت قبل برگردد.