Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

کانال ۳ تلویزیون فرانسه: خبرنگار: ایرانیانی که در ویلپنت گردهم آمدند، نزدیک به چهل سال بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی معتقدند که سرنگونی رژیم امکان‌پذیر است...

خبرنگار: امیدی که توسط مریم رجوی، چهره کلیدی این جنبش اپوزیسیون متبلور می‌شود.
... نسل جوانان ایرانی در خارج از کشور... بخش قابل توجهی از مقاومت ایران را تشکیل می‌دهد؛ جوانانی که مشتاق استمرار فعالیت‌های خود هستند تا مبارزه نسلهای قبلی به نتیجه برسد: استقرار یک ایران آزاد و دموکراتیک.

افشین علوی گفت: ایران آزاد که موضوع اصلی این گردهمایی است اعتقاد و آرمانی است که ما برای آن مبارزه می‌کنیم...
پایگاه خبری کانال ۳ تلویزیون فرانسه: مخالفان رژیم ایران در در ویلپنت گردهم آمدند تا خواهان تغییر رژیم بشوند. این گردهمایی هر ساله توسط اپوزیسیون ایران برگزار می‌شود.
این مخالفین از سراسر جهان گردهم آمده‌اند تا بر مخالفت خود با رژیم تهران و بر ارادةشان برای این‌که روزی شاهد تولد دموکراسی در ایران باشند تأکید کنند. در میان جمعیت شخصیت‌های فرانسوی حضور داشتند؛ هم‌چون برنارد کوشنر و راما یاد.
سایت کانال سه تلویزیون فرانسه ۱۱ تیر ۹۶