دهها هزار نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشورهای مختلف جهان به کنفرانس سالانه مقاومت ایران که فردا شنبه در پاریس برگزار می شود، می پیوندند.

بیانیه سازماندهندگان این کنفرانس می گوید، ”این تجمع بزرگ که فرزندان ایران را از کلیه نژادها و جنسیتها و مذاهب را نمایندگی می کند خواستار سرنگونی رژیم فاشیستی حاکم بر ایران خواهد شد”....
بر اساس بیانیه فوق، این کنفرانس همچنین خواستار ”برقراری آزادی و دمکراسی و احترام به حقوق بشر و صلح و ثبات در منطقه و برادری با همسایگان” خواهد بود.

بیانیه می افزاید، ”این تجمع برزگ” نماینده صدای حقیقی مردم ایران، صدای جایگزین دمکراتیک که به ایران و تمامی اقشار مختلف آن با بردباری و برابری بین زن و مرد و احترام به حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی بعنوان شهرواندانی برابر نگان می کند می باشد. ایرانی دمکراتیک و خالی از سلاح اتمی که بدنبال دوستی با بقیه جهان می باشد.

در این کنفرانس صدها تن از شخصیتها با گرایشات مختلف سیاسی از پنج قاره جهان منجمله هیئتهای پارلمانی و کارشناسان با نفوذ در سیاست خارجی و امنیت ملی از آمریکای شمالی و اروپا و شخصیتها و مقاماتی از کشورهای عربی و اسلامی شرکت خواهند کرد...».