Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

دژخیمان خامنه‌ای صبح روز پنجشنبه، در یک اعدام دستجمعی و جنایتکارارنه، ۸ زندانی دیگر را در زندان گوهردشت کرج و ۲ زندانی را در زندان قزلحصار این شهر به دار آویختند.

روز چهارشنبه نیز رژیم آخوندی ۱۶ زندانی را اعدام کرد. در زندان گوهردشت ۱۲ تن، زندان سمنان دو تن، در زندان میناب یک تن و در زندان زاهدان یک تن، توسط دژخیمان خامنه‌ای اعدام شدند.
به این ترتیب شمار اعدام طی دو روز چهارشنبه و پنجشنبه به ۲۶ تن رسیده است. ولی فقیه درمانده رژیم در گرداب بحرانهای درونی و بیرون نظام به موج بی وقفه اعدام برای ارعاب مردم و کنترل اوضاع رژیم ضد بشری اش دست زده است.