Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

همبستگی ملی ایران

سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود از شاخص رضایت از زندگی در کشورها یا همان توسعه انسانی 2015 اعلام کرد: “ایران نمره 4.7 را کسب کرده و در بین 154 کشور در رتبه 107 قرار گرفته است».

این گزارش در ادامه می افزاید: “سوریه با کسب نمره 2.7 پایین رتبه را کسب کرده و مردم این کشور کمترین رضایت را از زندگی خود دارند. دو کشور دانمارک و سوئیس با کسب نمره 7.5 در صدر فهرست هستند و نروژ با نمره 7.4 رتبه سوم فهرست رضایتمندی شهروندان از زندگی خود قرار دارند».
خبرگزاری حکومتی ایسنا -24 آذر 1394