روز شنبه اول اسفند رژيم ضدبشري آخوندي يك هموطن را در زاهدان اعدام كرد
نامبرده دادالله مرادزهي نام داشت و از  8ماه قبل در بازداشت به سر مي برد.
به گزارش سايت سني نيوز(1اسفند88) در تيرماه گذشته دستگير شده و در اداره اطلاعات به سر مي برد.
بنابر اين گزارش يك ماه قبل با قرار تامين امنيت وي موافقت شده بود معهذا از همان زمان شديدا زير شكنجه قرار داشت.
دادالله مراد زهي، عموي خدايار رحمت زهي بود كه دو هفته پيش اعدام شده بود.