يکي از فعالان دانشجويي دانشگاه تهران روز چهارشنبه مورخ 21 بهمن ماه در شهر سبزوار بازداشت شد.
علي اکبر اعجمي دانشجوي دانشگاه تهران و از فعالين چپ گرا که پيشتر مکررا از سوي ماموران وزارت اطلاعات تحت فشار و تهديد قرار داشت نهايتا روز 21 بهمن در شهرستان سبزوار دستگير و به مکان نامعلومي منتقل شده است.
لازم به ذکر است در هفته هاي گذشته محمد غزنويان و حميد مافي از فعالين چپ نيز در شهر قزوين توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده اند.