خبرگزاري فرانسه، در روز 6 فوريه از مونيخ گزارش كرد به رغم اين كه منوچهر متكي، وزير خارجه رژيم ملايان، مذاكراتش در جريان كنفرانس امنيتي مونيخ را، مبني بر امكان يك نقطه عطف در معامله هسته يي، «خيلي خوب» توصيف كرده بود، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي، گفت هيچ پيشنهاد تازه يي از جانب ايران وجود نداشته است.

 يوكيا آمانو، رئيس آي اي يي اي، به خبرنگاران گفت منوچهر متكي هيچ پيشنهاد تازه يي در گفتگوها ارائه نكرد.
وزير خارجه رژيم آخوندها سعي كرد بار ديگر با نشان دادن در باغ سبز، مشتاقان سياست مماشات را شيفته سازد. متكي گفت «ايران در مورد يك معامله جدي است و معتقد است كه اين معامله در آينده نزديك امكانپذير است». او اضافه كرد «چنين معامله يي، به عنوان يك نقطه عطف در بحران ميان ايران و غرب، مي تواند راهي براي برون رفت از بحران باشد». 
علاوه بر يوكيا آمانو، رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي، رابرت گيتس، وزير دفاع آمريكا نيز از اين كه يك معامله ميان غرب و ايران، به دنبال مذاكرات مونيخ قريب الوقوع باشد، ابراز ترديد كرد. او به خبرنگاران گفت اگر ايران معقتد است كه آماده پذيرش پيشنهاد پنج به علاوه يك است، بايد آن را به آژانس بين المللي انرژي اتمي بگويد. مقامهاي آمريكايي و اتحاديه اروپا معتقدند كه اين بازي تكراري رژيم ايران براي فرار از صدور قطعنامه چهارم شوراي امنيت عليه آن مي باشد.