تلويزيون الرافدين 2 مرداد، کميسيون امورخارجه کنگره آمريکا، قانوني را به تصويب رسانده که طي آن مالکي را ملزم به تضمين سلامتي ساکنان اشرف و جلوگيري از برگرداندن اجباري آنها به ايران مي‌کند.