هاوارد دين رئيس حزب دموكرات در سالهاي 2004ـ 2009، دولت آمريكا را براي تأمين حفاظت اشرف فراخواند.
هاوارد دين در مصاحبه با نشريه پلي تيكو گفت: «اگر ما  نيروهاي آمريکايي را به کمپ بفرستيم عراقي ها آنجا را ترک خواهند کرد. ايالات متحده را براي تخليه مجروحين، باز کردن پمپهاي آب در اردوگاه، و ارائه مراقبتهاي بيمارستاني براي مجروحان حمله  فرا مي خوانم. هاوارد دين گفت: "ما به آنها مديون هستيم و ما به آنها وعده داديم که از آنها حافظت کنيم. او گفت اين واضح است که اينها تروريست نيستند. هاوارد دين با اشاره به حمايت دو رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا از مجاهدين،گفت رؤساي سابق ستاد مشترک مشخص است که  با تروريستها   همکاري نخواهند کرد.
به گزارش پلي تيكو 19 فروردين هاوارد دين در بخش ديگري از مصاحبه خود، در باره علت حمايتش از مقاومت ايران، گفت:  "دليلي که من از آنها حمايت مي كنم، اين است که من هميشه طرفدار کساني هستم که زير فشار و زور قرار دارند.حرفهاي نادرستي عليه آنها زده اند و به همين دليل آنها را دارند ميکشند»