مرکز صدور تروریسم رژیم آخوندی در آلبانی به دستور این دولت تعطیل شد

به دنبال اخراج دو دیپلمات تروریست رژیم توسط آلبانی
بنیاد پوششی صدور ارتجاع و تروریسم رژیم آخوندی در تیرانا
به دستور وزارت آموزش و پروش آلبانی تعطیل شد

آخوند احمد حسینی الست رئیس بنیاد پوششی سعدی شیرازی
و دیپلومات تروریست دیگر رژیم محمد علی ارض پیما نعمتی
روز ۱۵ژانویه (۲۵دیماه۹۸) از آلبانی اخراج شدند


تاپ چنل: نفردوم اخراجی
 در بنیاد سعدی شیرازی بسیارفعال بود
 منابع به تاپ چنل گفتند این افراد درتماس مستقیم
با قاسم سلیمانی بودند که توسط آمریکا کشته شد

صفحه1 از5919