دستورات جدید شورای عالی امنیت به وزارت اطلاعات، نیروی قدس و وزارتخارجه

برای جاسوسی و زمینه سازی های تروریستی علیه مقاومت ایران

آخوند روحانی رئیس جمهور ارتجاع در مصاحبه تلویزیونی ۱۵ مرداد به عربده‌ کشی و عقده‌گشایی علیه مجاهدین پرداخت و درباره قیامها و تظاهرات ۹ مرداد تا آن روز گفت: «اعتراض مردم اشکال نداره...منتهی نه اینکه یک عده ای پاسخ بدهند به یک گروهک».
متعاقباً شورای عالی امنیت رژیم در دستورالعملی به وزارتخارجه، وزارت اطلاعات، نیروی تروریستی قدس، اطلاعات سپاه پاسداران و دیگر دستگاههای صدور ارتجاع و تروریسم، آنها را موظف کرد اقدامات بیشتری را برای جاسوسی علیه مجاهدین و مقاومت ایران و برای زمینه سازی اقدامات تروریستی، در دستور کار خود قرار دهند.

 

وزیر خارجه حکومت آخوندی در واکنشی ننگین به اعتراضات مردمی علیه وطن فروشی خائنانه خامنه ای و روحانی در حراج دریای خزر، به یک توجیه تراشی وقیحانه همراه با دجالبازی و مسخرگی مبادرت کرد که موجی از انزجار را برانگیخته است.

صفحه1 از5629