مقاله ها

صداي ترقه و انفجار در محله هاي مختلف تهران

دسته: قيام منتشر شده در 25 اسفند 1388
نوشته شده توسط همبستگي ملي

تهران ساعت 1050: در شهرك غرب از صبح امروز صداي ترقه وانفجار مي آيد.
يك شاهد عيني  گفت من خانه ام در شهر ك غرب است . از صبح صداي ترقه و انفجار مي آيد .
صداي انفجار هاي زيادي نيز در اطراف خيابان وليعصر و تقاطع وليعصر شنيده مي شود.در كوچه هاي اطراف نيزجوانان بر روي بامها شعار  الله  اكبر سر داده اند . در ميدان تجريش حدود 100 نفر از نيروي انتظامي با  باتون ايستاده اند و موتورهايشان را همانجا پارك كرده اند
يك نفر در ايست بازرسي در ميدان فاطمي و فرهنگ متوقف شده و مورد بازرسي قرار مي گيرد و بعد از سوال و جوابهاي متفاوت آزادش مي كنند ولي خودرويش كامل مورد بازرسي قرار گرفت.
در شهرك غرب از صبح امروز صداي ترقه وانفجار مي آيد.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to Twitter