هنر و ادبیات ایران

جمشید پیمان: سـایـه بـانِ عشقِ تـو سـیـن نخست

دسته: هنر و ادبيات
نوشته شده توسط همبستگي ملي
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TelegramSubmit to Twitter

سـایـه بـانِ عشقِ تـو سـیـن نخست

دل گلستانی از این خوش تر نجست

 

سینِ دوّم سینه ی پُر مهرِ تو

روشنایَش سر زَنـَد از چهرِ تو

 

سین سوّم ساغر چشمـان تو

مستِ مستم از شراب جان تو

 

سین چارم ساحل آغوش تو

جان فدای جانِ دریـانـوشِ تو

 

سین پنجم بـا تـو سِیـر معـنوی

شور حافظ ،شعله های مثنوی

 

ساقیِ دریا صفت سین ششم

پیش لطفش کفر و ایمان گشته گم

 

سین هفتم در سـمـاعی پُـر شَـرر

چرخ چرخان با تو هر شب تا سحر

 

گسترانم خـوان نـوروزی چنین

لطف فرما،شو بر آن بالانشین

 

بی حضورت نیست در جانـم قرار

ای حضورت خوش تر از هر نوبهار 

                                           

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TelegramSubmit to Twitter