محکومیت نمایش انتخابات قلابی آخوندی در ایران - دانمارک

محکومیت نمایش انتخابات قلابی آخوندی در ایران توسط جمعی از حامیان مقاوم در آرهوس - دانمارک - شنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۶

محکومیت نمایش انتخابات قلابی آخوندی در ایران - دانمارک

محکومیت نمایش انتخابات قلابی آخوندی در ایران - دانمارک

محکومیت نمایش انتخابات قلابی آخوندی در ایران - دانمارک