روز جمعه ۲۳ تیر، موحدی کرمانی از منبَر نماز جمعه تهران با «وامصیبتا» گفتن به خطراتی که نظام ولایت فقیه را تهدید می کند پرداخت و گفت: «خطر بسیار بزرگ است، بسیار بزرگ است، بسیار بزرگ است، نظام را تهدید می کند». (رسانه ها)

وقتی اسفند ۱۳۶۶، اولین بار آنهم بعد از سالها نامه اش به دستم رسید، اولش نفهمیدم. هنوز چند جمله را نخوانده بودم که مثل برق گرفته ها خشکم زد. بعد مثل آدمهای منگ از جا پریدم. به سرعت پله های پایگاه را دو تا دو تا پشت سر گذاشتم و نفس نفس زنان به اتاق مسئولم رفتم. نمی توانستم درست حرف بزنم. مقطع و بلند بلند میگفتم: «آزاد شده! آزاد شده !!». مسئولم خندید و گفت:«کی؟ کی آزاد شده ؟». گفتم:«احمد ! احمد،برادرم» ...

یک سال از شروع جنبش دادخواهی قتل عام شدگان سال ۶۷ گذشت، همان سربداران سرفرازی که با پای فشردن بر آرمان آزادی به دژخیمان نه گفته و با ایستادگی بر مواضع عقیدتی و آرمانی خود بر چوبه های دار بوسه زدند و به سان «سوگند مجسم وفاداری به آزادی» در قلوب مردم ایران جای گرفتند.

صفحه4 از676