Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

تجمع اعتراضی کارخانه داران صنف چوب در تهران

روز دوشنبه ۹ اسفند کارخانه داران صنف چوب خاوران در اعتراض به پروژه چوبستانه در مقابل ساختمان شورای شهر رژیم در تهران تجمع کردند.

آنها با ساخت یک مجتمع خصوصی چوب اعتراض کردند.
یکی از معترضان گفت: روزهای نخست که به این منطقه نقل مکان کردیم این محل یک بیابان بود که با احداث کارخانه های چوب فروشی این منطقه تحت نظر صنف چوب فروشی به یک شهرک صنعتی تبدیل شد اما حال یک مجتمع خصوصی که نمی دانم برای چه ارگان یا شخصی است در جلوی شهرک که به جاده نیز نزدیکتر است محلی ١٦ هکتاری را احداث کرده که با فروش این مغازه و کارخانه ها باعث ضرر و زیان در کار ما کارخانه داران خواهد شد.
احداث این پروژه باعث بیکاری ٤ هزار نیروی انسانی و تعطیلی کارخانه ها خواهد شد.
وی افزود: ماجرا را از طریق صنف چوب فروشان و شهرداری پیگیری کردیم و همه عنوان کردند با ساخت این پروژه مخالف هستند اما پس از مدتی کوتاه در تعطیلی کار ساخت این مجتمع خصوصی عملیات ساخت و ساز شروع شد و اعتراض های ما بی نتیجه ماند.
در حال حاضر تعداد زیادی از کارخانه داران چوب فروشی و تخته با تجمع در مقابل ساختمان شورای شهر تهران خواستار رسیدگی به این کار شده اند.